صدور حکم طلاق توافقی در پرونده رسیدگی به خواسته طلاق از طرف زوجه

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج در جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارایه‌شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را مطرح می‌کنند.

نظریه مشورتی در مورد ابلاغ اوراق قضایی از طریق تلفن

ابلاغ اوراق قضایی  از طریق تلفن نظریه مشورتی در مورد ابلاغ اوراق قضایی  از طریق تلفن سوال چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

انکار فرزند توسط پدر بعد از گذشت چند سال

ابلاغ اوراق قضایی  از طریق تلفن نظریه مشورتی در مورد ابلاغ اوراق قضایی  از طریق تلفن سوال چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

چک های برگشتی که برای صدور اجراییه نیازی طرح دعوی حقوقی ندارند

چک های برگشتی که در حال حاضر  برای صدور اجراییه نیازی  به صدور حکم قطعی از دادگاه ندارند  چک هایی که در گواهی عدم پرداخت آن کد رهگیری درج شده با توجه به قانون جدید چک  برای صدور اجراییه نیاز  به طرح دعوی  و صدور حکم محکومیت پرداخت  وجه چک ندارند  نظریه مشورتی درخصوص قانون‌ جدید  اصلاح‌ قانون‌ صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷

تمکین عام موجب اسقاط حق حبس زوجه نمی شود

تمکین عام موجب اسقاط حق حبس زوجه نمی شود نظریه مشورتی در مورد نقش تمکین عام در حق حبس زن

امکان استفاده کارمندان بازنشسته از وکلای ادارات و  سازمان های  دولتی

نظریه مشورتی در مورد حمایت قضایی از کارمندان بازنشسته مانند گرفتن وکیل و یا پرداخت حق الوکاله از بودجه دولت

امکان عدول کارشناس دادگستری از نظریه کارشناسی 

امکان عدول کارشناس دادگستری از نظریه کارشناسی  نظریه مشورتی در مورد امکان عدول کارشناس دادگستری از نظریه کارشناسی 

استرداد دعوی در مرحله تجدید نظر 

نظریه مشورتی در مورد استرداد و صرف نظر کردن از دعوی در مرحله تجدید نظر با فرض صدور حکم  به نفع خواهان بدوی و تقدیم تجدید نظر خواهی توسط خوانده بدوی 

الزام خواهان به تنظیم سند رسمی اخذ صورت مجلس تفکیکی

نظریه مشورتی در مورد امکان الزام خواهان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی در یک دادخواست 

تصرف صاحب سرقفلی در ملک بعد از انتقال آن بدون اذن مالک

نظریه مشورتی در خصوص تصرف صاحب سرقفلی در ملک بعد از انتقال آن بدون اذن مالک