لایحه الزام به تمکین زن

 نمونه لایحه الزام به تمکین زن جهت ارائه به دادگاه ریاست محترم شعبه .... دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران با سلام و عرض ادب  ، احتراما در خصوص پرونده کلاسه ... مطروحه در آن شعبه محترم موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت خانم ....  به خواسته الزام به تمکین  که  وقت رسیدگی برای امروز مورخ .....مقرر گردیده  ،  به استحضار می رساند .

مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر ابطال سند مالکیت تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تشخیص بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که این کار توسط کمیسیون ماده دوازده قانون زمین شهری  انجام می­ گردد و بعد از اظهار نظر کمیسیون  طبق ماده واحدة «تعیین مهلت اعتراض به نظریة وزارت مسکن و شهرسازی موضوع مادة 12 قانون زمین شهری»،  هرگاه  مالک از مفاد نظریه مطلع شود می تواند ظرف سه ماه اعتراض خود را به نحو مقرر در قانون به دادگاه عمومی تسلیم نماید .

نحوه گرفتن دستور تخلیه فوری علیه مستاجر

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد. حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

لایحه درخواست مطالبه پرونده استنادی از یک دادگاه دیگر

لایحه مطالبه پرونده استنادی از دادگاه جهت استناد به آن پرونده استنادی اینجانب به شماره ..... از شعبه ..... به شعبه .....تهران و متعاقب آن به شعبه ...... ارجاع و تحت کلاسه ...... در حال رسیدگی است .

اظهارنامه پرداخت نفقه زوجه

اظهارنامه پرداخت نفقه زوجه مخاطب محترم خانم ..... با سلام احتراما مستند به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد زیر به شما رسما و قانونا ابلاغ می گردد.

لایحه اعلام عزل وکیل به دادگاه

لایحه اعلام  عزل  وکیل به دادگاه نظر به اینکه اینجانب قصد دارم خود از دعوای مطروحه دفاع نمایم لذا  آقای ....  وکیل محترم دادگستری را  که در تاریخ ..... در این پرونده  اعلام وکالت نموده است ،  از وکالت خود در این پرونده عزل و شخصا  دعوا را پیگیری می نمایم .

لایحه اعلام عزل وکیل توسط موکل

لایحه اعلام مراتب  عزل به  وکیل دادگستری  آقای ..... وکیل محترم پایه یک دادگستری نظر به اینکه اینجانب قصد دارم شخصا از دعوای مطروحه در شعبه .... دادگاه حقوقی تهران به کلاسه  ..... دفاع نمایم لذا شما را   از وکالت خود در این پرونده عزل و شخصا  دفاع از خود در این دعوا را به عهده می گیرم 

اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

همانگونه که استحضار دارید و در گذشته با مراجعات حضوری به کرات بیان نموده ام  در طول چند ماه اخیر آقای .....   ( اظهار شونده ردیف اول )  که ظاهرا با عقد قرارداد اجاره با آقای ....  ( اظهار شونده ردیف  دوم ) اختیار استفاده از پارکینگ شماره  .... ساختمان، واقع در طبقه همکف  را تحصیل کرده است 

معنی اظهارنامه و نحوه ارسال آن

اظهارنامه چیست اظهارنامه در مسایل یا دعاوی حقوقی، وسیله‎ای برای بیان اظهارات فرد به طرف مقابل است. 

نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر ابطال سند مالکیت تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تشخیص بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که این کار توسط کمیسیون مربوطه انجام می­ گردد. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا نظریه ای که بعداً صادر می­ نماید به مالکین اعلام نماید.