مشاوره حقوقی در مورد حضانت

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل  و مشاوره حقوقی درباره ” حضانت ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله

ریاست محترم مجتمع قضایی …

با سلام و عرض ادب ؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی … مفروز از پلاک ثبتی … فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت … صفحه … دفتر املاک … بخش … تهران، به نشانی … است.

ثانیا”؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره … مورخ … به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ … ریال فروخته و مبلغ … ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است و وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

ثالثا”؛ با نظر به اینکه مستند به بند … شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز … مورخ … در دفتر اسناد رسمی … تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

رابعا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی … تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.

خامسا”؛ با توجه به اینکه نقل و انتقال مورد معامله توسط خوانده، قویا” محتمل است و این اقدام خوانده، اجرای حکم را ـ در صورت صدور ـ متعذر و حق موکل را تضییع می‌نماید و این امر، دلالت بر فوریت امر می‌نماید.

سادسا”؛ با لحاظ اینکه موکل، وفق ماده۳۱۸ ق.آ.د.م، قصد دارد ظرف مهلت۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین۱۰ و۲۱۹  قانون مدنی و مواد۱۹۸ و۲۱۲ و۵۱۵ و۵۱۹ ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن) اقدام نماید.

سابعا”؛ با نظر به اینکه در خصوص تودیع خسارت احتمالی به منظور صدور دستور موقت، وفق ماده۳۱۹ ق.آ.د.م، پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

۱ـ صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مورد ترافع تا حلول نتیجه رسیدگی، بدون حضور خوانده، وفق مواد۳۱۰ و۳۱۴ و۳۱۵ و۳۱۶ و۳۱۸ و ۳۱۹ ق.آ.د.م

۲ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اجرای دستور موقت صادره، قبل از ابلاغ به خوانده، به لحاظ فوریت امر، وفق ماده۳۲۰ ق.آ.د.م

بدیهی است دادخواست ماهیتی، در فرجه قانونی تقدیم میگردد.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

مرجع حقوقی ایران

فهرست دادخواست ها

بازدیدها: 17