وظایف مدیر تصفیه بعد از ورشکستگى 

وظایف مدیر تصفیه بعد از ورشکستگى  پس از آن که دادگاه حکم ورشکستگى تاجر را صادر کرد، ضمن صدور حکم يا حداکثر تا پنج روز بايد شخصى را به نام مدير تصفيه تعيين کند تا به‌ عنوان قائم‌مقام تاجر، وظايف خود را در مورد حفظ و نگهدارى و نیز اداره اموال تاجر انجام دهد و پاسخگوى طلبکاران تاجر هم باشد. 

نظریه مشورتی در مورد رد دعوای ورشکستگی و اعسار تاجر

نظریه مشورتی در خصوص پذیرفته نشدن دادخواست توامان اعسار و ورشکستگی از تاجر واهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است

نظریه مشورتی در خصوص تاریخ توقف تاجر ورشکسته

نظریه مشورتی در خصوص تاریخ توقف تاجر ورشکسته برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا ۱۳۹۰ مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ زیان ده نبوده است

مسئولیت کیفری مدیر شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب

نظریه مشورتی در خصوص  مسئولیت کیفری مدیر شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند

نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه توسط تاجر ورشکسته

نظریه مشورتی در خصوص نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه توسط تاجر ورشکسته بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان می‌دهد که بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری وام‌های کلان از بانک‌ها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کرده‌اند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کرده‌اند

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی سوال احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد ۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸ مهلت‌های خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است

نظریه مشورتی در خصوص  ورشکستگی به تقصیر و تقلب

نظریه مشورتی در خصوص  ورشکستگی به تقصیر و تقلب سوال مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانت‌نامه‌های بانکی از یک بانک خصوصی می‌نمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می‌نمایند

اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

نظریه مشورتی در خصوص اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی سوال احتراما با توجه به ماده ۵۳۷ قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۵/۸۴۷۶/۹۰۰۰ دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید:

مجازات ورشکستگی

ورشکستگی را می‌توان به سه نوع ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.

معنی مستثنیات دین و مصادیق آن 

مستثنیات دین مواردی است که امکان توقیف آنها در برابر بدهی‌ها وجود ندارد. این موارد طبق قانون مشخص شده است.