نشانی و تلفن مراکز پلیس +۱۰ منطقه ۱۷ تهران

نشانی  وتلفن مراکز پلیس +۱۰ منطقه ۱۷ تهران

نقشه مناطق شهرداری تهران

آدرس و شماره تلفن دفاتر پلیس +۱۰ تهران (به تفکیک منطقه)

مراکز پلیس +۱۰ منطقه ۱۷ تهران

من‍طقه ۱۷ ش‍‍هرداری ت‍‍هران تق‍ریب‍‍اً در جن‍وب غرب‍‍ی ش‍‍هر ت‍‍هران واق‍‍ع‌شده و مح‍دود است از شم‍‍ال و شم‍‍ال غرب به من‍‍اطق ۱۰ و ۹ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان قزوین از تق‍‍اطع صف‍وی ت‍‍ا سه راه آذری و خی‍‍اب‍‍ان آذری م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت جن‍وب و جن‍وب شرق‍‍ی به من‍طقه ۱۹ و پ‍‍ادگ‍‍ان قل‍‍عه‌مرغ‍‍ی که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان زمزم م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت شرق به من‍‍اطق ۱۱ و ۱۶ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان‌ه‍‍ای نواب‌صف‍وی، عب‍دال‍‍ه‍‍ی و مس‍تق‍ل م‍‍ی‌ب‍‍اشد. از سم‍ت م‍‍غرب به من‍طقه ۱۸ که حد ف‍‍اصل آن‌ج‍‍اده س‍‍اوه و یافت آباد است.

مراکز پلیس +۱۰ منطقه ۱۷ تهران

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۱
آدرس: تهران – میدان ابوذر ۲۰متری ابوذر مقابل مسجد جامع ابوذر پ۵۳۴
کدپستی: ۱۳۶۳۷۷۳۱۶۱
تلفن: ۵۵۷۹۵۴۰۱ – ۵۵۷۹۵۴۳۳(۰۲۱)

دیگر دفاتر خدماتی نزدیک به منطقه ۱۷ شهرداری تهران

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۴۱
آدرس: تهران – خیابان قزوین-دوراهی قپان – پلاك۹۴۹ (طبقه فوقانی بانك مسكن )
کدپستی: ۱۳۵۹۶۱۹۱۱۱
تلفن:۵۵۷۸۸۲۴۱ – ۵۵۷۸۸۲۴۳ – ۵۵۷۸۸۲۴۲(۰۲۱) – نمابر:۵۵۷۸۸۲۴۳(۰۲۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۳۱
آدرس: تهران – بزرگراه آیت اله سعیدی – پایین تر از چهارراه یافت آباد بعد از آتش نشانی نبش ك ش نقدی پ ۱۰۵۸ ط اول
کدپستی: ۱۳۷۳۶۹۵۶۷۷
تلفن:۶۶۳۲۲۹۸۱ – ۶۶۲۹۰۳۴۰ – ۶۶۲۰۱۳۰۶(۰۲۱) – نمابر:۶۶۲۴۰۲۶۷(۰۲۱)

ساکنین و مراجعین محترم منطقه ۱۷ شهرداری تهران می‌توانند از دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ مناطق مجاور منطقه ۱۷ (مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۱۹) نیز استفاده کنند.
نشانی و تلفن مراکز پلیس +۱۰ منطقه ۱۷ تهران,دانلود لیست پلیس +۱۰ منطقه ۱۷ تهران,نشانی پلیس +۱۰ منطقه ۱۷ تهران,آدرس پلیس +۱۰ منطقه ۱۷ تهران,پلیس +نشانی دفتر پلیس +۱۰ تهران,آدرس دفاتر پلیس +۱۰ تهران,تلفن دفتر پلیس +۱۰ منطقه هفده تهران,تلفن دفاتر پلیس به اضافه ۱۰+

بازدیدها: 4