نشانی و تلفن کلانتر های تهران

آدرس و تلفن کلانتری های تهران با آخرین تغییرات
کلانتری ۱۰۱ – قدس خيابان شهيد باهنر کوچه همايونفر ٢٢٧١۶۰۰
کلانتری ۱۰۳ – ونک خيابان گاندی ٨٨٧٧۶٨۶٩
کلانتری ۱۰۵ – کريمخان ميرزای شيرازی خيابان کامکار ٨٨٨٢۰٩٨۰
کلانتری ۱۰۷ – ميدان فلسطين خيابان فلسطين جنوبی ۶۶۴۰۵٢۴٨
کلانتری ۱۰۹ – ضلع شمالی ميدان بهارستان ٣٣٩۰۰۰۰۰
کلانتری ۱۱۱ – هفت چنار خيابان حسام الدين ۵۵٧١٧۰٣۰
کلانتری ۱۱۳ – ميدان ارگ ٣٣٩۰۵۵٩١
کلانتری ۱۱۵ – خيابان قزوين خيابان استخر جنب شهرداری منطقه ۱۱ ۵۵۴۰۴۴۴۴
کلانتری ۱۱۷ – ميدان بهمن جواديه ۵۵۶۴٣۰١۵
کلانتری ۱۱۹ – خيابان شمشيری روبروی دانشگاه هوائی ۶۶۶٩۵۵٣٣
کلانتری ۱۲۱ – خيابان نبرد شمالی باغ سليمانيه ٣٣١٧۵۶۵٢
کلانتری ۱۲۳ – خيابان شهيد باهنر روبروی خيابان منظريه ٢٢٢٩۴٢٨٩
کلانتری ۱۲۵ – يوسف آباد ميدان سيد جمال الدين اسد آبادی ٨٨۰۶۴٧٣١
کلانتری ۱۲۷ – خيابان گلبرگ غربی خيابان شهيد اکبری ساختمان قديمی مديريت مبارزه با مواد مخدر ٧٧۴۵٩٩٩٩
کلانتری ۱۲۸/۱ – خيابان وليعصر بالاتر از خيابان امام خمينی روبروی ستاد نماز جمعه ۶۶۴۶٧۰۶٧
کلانتری ۱۳۰ – نرسيده به ميدان شاه عبدالعظيم (ع)
کلانتری ۱۳۲ – بلوار آيت ا.. کاشانی کوی کيهان ۴۴١١٣٩۴٨
کلانتری ۱۳۴ – جاده مخصوص کرج بعداز ترمينال غرب ۶۶۴۵۵٨۵٩
کلانتری ۱۳۵/۱ – فرجام چهارراه وليعصر مقابل دانشگاه علم و صنعت ٧٧۴۵٩٩٩٩
کلانتری ۱۳۷ – خيابان شاهين شمالی نرسيده به ايران پارس ۴۴۴١۶۰٩۰
کلانتری ۱۳۹ – بلوار شهيد اشرفی اصفهانی خيابان باغ فياض ۴۴۴۰٧۵٧۵
کلانتری ۱۴۱ – اتوبان تهران کرج جنب عوارضی تهران (يگان انتظامی) ۴۴۵٢١٨١٩
کلانتری ۱۴۲ – قريه امامزاده داود جنب آستان قدس
کلانتری ۱۴۴ – خيابان دماوند سه راه آزمايش (يگان انتظامی ) ٧٧٣٣٢۴٨۶
کلانتری ۱۴۵ – گلبرگ شرقی قبل از تقاطع چمران ٧٧٨٩١١٩١
کلانتری ۱۴۹ – خيابان امامزاده حسن ۵۵٧۰۴۴٩٩
کلانتری ۱۵۱ – يافت آباد ميدان الغدير ۶۶٨١١۶١۶
کلانتری ۱۵۲/۱ – ميدان ميوه و تره بار مرکزی (يگان انتظامی ) ۵۵۰٢٧۰٧٨
کلانتری ۱۵۴ – جاده مخصوص کرج سه راه کاروانسرا سنگی ۶۶۰۰٧۰٧١
کلانتری ۱۵۷ – خاوران ميدان آقانور ٣٣٨٧۶۰۶۰
کلانتری ۱۶۰ – خ خزانه بخارایی نرسیده به فلکه اول 
کلانتری ۱۶۱ – ميدان ابوذر ۵۵٧۰٧٧۶٨
کلانتری ۱۶۳ – اوين اتوبان شهيد چمران چهار راه شهر بازی خيابان شهيد کچويی
کلانتری ۱۶۵ – جاده لواسانات بطرف لواسان کوچک
کلانتری ۱۶۷ – دولت آباد فلکه اول خيابان قلعه ٣٣٧۴۰٣٢۴
کلانتری ۱۶۹ – ميدان آقانور شهرک مشيريه ٣٣٨۶٧۰٢۰
کلانتری ناحيه ۱ – ٢٢٧١۰۰١٧ خيابان نياوران
کلانتری ناحيه ۳ – ٨٨٧٧۶٣۰۴ خيابان گاندی
کلانتری ناحيه ۵ – ٨٨٨٢۵٨۶۰ ميرزای شيرازی
کلانتری ناحيه ۷ – ۶۶۴۰٧١۵٢ خيابان فلسطين
کلانتری ناحيه ۹ – ٣٣١١٣۰۰۰ ميدان بهارستان
کلانتری ناحيه ۱۱ – ۵۵٧١۵۴۵٢ خيابا ن حسام الدين
کلانتری ناحيه ۱۳ – ٣٣٩۰۵۵٩١ پانزده خرداد
کلانتری ۱۰۲ – پاسداران نبش نيستان دهم ٢٢۵۴٧۵۴۵
کلانتری ۱۰۴ – سهروردی شمالی خيابان آپادانا ميدان نيلوفر ٨٨٧۶۵۰٢
کلانتری ۱۰۶ – نامجو نرسيده به ميدان نامجو ٧٧۵۴١٢۶۶
کلانتری ۱۰۸ – آزادی روبروی راهنمائی و رانندگی
کلانتری ۱۱۰ – ميدان شهدا چهار صد دستگاه ٣٣٩١٣٧٩۴
کلانتری ۱۱۲ – خيابان وليعصر ميدان منيريه خيبابان ابوسعيد ۶۶۴۶٨٧٧٧
کلانتری ۱۱۴ – ۱۷شهريور خيابان شهيد سعيدی مقابل مسجد موسی بن جعفر (ع) ٣٣٧۰۵٩۵٩
کلانتری ۱۱۶ – ميدان مولوی روبروی پاساژ پارچه فروشان ۵۵۶۰٣٣٣۴
کلانتری ۱۱۸ – خيابان ستار خان خيابان هفتم دريان نو ۶۶۵۰٩٧٩٨
کلانتری ۱۲۰ – پل سيد خندان بالاتر از بيمارستان رسالت ٨٨۶۰۶٨٣۵
کلانتری ۱۲۲ – سر پل تجريش دربند اول سر بند ٢٢٧١٢۰۰۴
کلانتری ۱۲۴ – قلهک خيابان دولت روبروی مسجد اعظم ٢٢٢۶١۶۴١
کلانتری ۱۲۶ – تهرانپارس خيابان رشيد ٧٧٨۶٧٩۰۰
کلانتری ۱۲۸ – بالاتر از فلکه دوم نيروی هوائی ٧٧٧۵٨٩٩٨
کلانتری ۱۲۹ – نازی آباد فلکه دوم نازی آباد
کلانتری ۱۳۱ – خيابان نبرد جنوبی پشت دانشگاه آزاد ٣٣٧۰۰۴۵۰
کلانتری ۱۳۳ – فاز ٢ شهر ک غرب خيابان ايران زمين ٨٨۰٨٣١٣١
کلانتری ۱۳۵ – ميدان آزادی ترمينال غرب (يگان انتظامی )۶۴۵۴۰۵۷ ۶۶۴۵۴۰۵٧
کلانتری ۱۳۶ – کوی نصر خيابان ۳۸ مقابل پارک ٨٨٢٧٢۰۰۰
کلانتری ۱۳۸ – شهر ک ژاندارمری بلوار مرزداران ٨٨٢١٧۴٩۴
کلانتری ۱۴۰ – شهر ک راه آهن بلوار سرو خيابان شقايق ۴۴٧۰٢٣٢٧
کلانتری ۱۴۱/۱ – ابتدای جاده امامزاد ه داود نرسيده به سولقان ۴۴٣۰۰۵٢۰
کلانتری ۱۴۳ – جاده دماوند جنب شرکت آزمايش ٧٧٣٣٢۰۰٢
کلانتری ۱۴۴/۱ – ميدان ونک ٨٨۰٣٩۰٣۵
کلانتری ۱۴۸ – خيابان انقلاب بين چهارراه فلسطين و وصال ۶۶۴۶۵٩٣٣
کلانتری ۱۵۰ – تهرانسر شرقی بلوار لاله روبروی درمانگاه قوامين ۴۴۵۰٩٧۰۰
کلانتری ۱۵۲ – خانی آباد خيابان ميثاق کوچه سوم ۵۵۰۰۰١٨۰
کلانتری ۱۵۳ – جاده ساوه خيابان بهرام ۶۶٢٢٣٨٨
کلانتری ۱۵۶ – افسريه خيابان ١۵ متری اول افسريه ٣٣١۵۶۵۶۶
کلانتری ۱۵۸ – کيانشهر خيابان کيخسرو ٣٣٨٨۴١۴٢
کلانتری ۱۶۰/۱ – ترمينال جنوب ضلع شرقی
کلانتری ۱۶۲ – ميدان فشم جنب بخشداری
کلانتری ۱۶۴ – ازگل جاده لشگرک نرسيده به شهر بازی ٢٢۴۴٨٣٨۰
کلانتری ۱۶۶ – لوشان جاده لواسان
کلانتری ۱۶۸ – خيابان شهيد رجايی خيابان سيزده آبان ۵۵۰۰٣۰٢۴
کلانتری ۱۹۰ – شمس آباد مجيديه شمالی ميدان شهيد بهشتی ٢٢۵١٧١٧٨
کلانتری ناحيه ۲ – ٢٢۵۴٧۴٢۶ خيابان پاسداران
کلانتری ناحيه ۴ – ٨٨٧۶۴۰۴۵ خيابان آپادانا
کلانتری ناحيه ۶ – ٧٧۵۵٨٨٩٩ ميدان شهيد نامجو
کلانتری ناحيه ۸ – خيابان آزادی
کلانتری ناحيه ۱۰ – ٣٣٩١٣۰۴۰ خيابان پيروزی
کلانتری ناحيه ۱۲ – ۶۶۴۶٨٧٧٨ ميدان منيريه
کلانتری ناحيه ۱۴ – ٣٣٧۰٨٨٨٨ خيابان ١٧ شهريور
نشانی کلانتری ها با آخرین تغییرات,آدرس کلانتری های تهران با آخرین تغییرات, آدرس کلانتری های تهران, آدرس کلانتری ونک, آدرس مراجع انتظامی تهران, آدرس و شماره تلفن کلانتری های تهران, تلفن کلانتری های تهران, تهران و کلانتری ها, کلانتری, کلانتری ۱۷ شهریور, کلانتری حسام الدین, کلانتری منیریه, کلانتری های تهران بزرگ, کلانتری های ناحیه محتلف تهران, لیست جدید کلانتری های تهران بزرگ, محل کلانتری ها تهران, نشانی ضابطین دادگستری تهران, نشانی کلانتری پاسداران, نشانی کلانتری سهروردی, نشانی کلانتری شهرک غرب, نشانی کلانتری های تهران, نشانی کلانتری خزانه,نشانی کلانتری نازی آباد

بازدیدها: 0