نحوه فروش ملک مشاعی  

 نحوه تنظیم دادخواست فروش ملک مشاعی , فروش ملک مشاع, دستور فروش ملک مشاع, نمونه دادخواست فروش ملک مشاع , تنظیم دادخواست توسط وکیل , نمونه دادخواست

دادخواست توقف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه

دادخواست توقف عمليات اجرائي , دادخواست ابطال اجرائيه , نمونه دادخواست توقف عمليات اجرائي ,دانلود دادخواست توقف عمليات اجرائي ,دانلود نمونه دادخواست , درخواست ابطال اجراییه ثبتی

درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت

درخواست توقف عملیات اجرایی , لایحه توقف عملیات اجرایی , دادخواست توقف عملیات اجرایی , درخواست ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت , دادخواست توقف عملیات اجرایی , مشاوره تلفنی با وکیل

دادخواست مطالبه اجرت المثل از مستاجر

نمونه دادخواست مطالبه اجره المثل  از مستاجر ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند به موجب قرارداد اجاره مورخه ۸۹/۵/۱۸ ماینجانب یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۱ اصلی ۱ بخش ۱ شهر ری به نشانی شهر ری را برای مدت یک سال شمسی به [...]

نمونه دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس

دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب ، احتراما به استحضار می رساند . ۱ . اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۱ قطعه ۳ واقع در بخش ۱ تهران از خوانده محترم [...]

دادخواست الزام فروشنده به تحویل ملک به خریدار

نمونه دادخواست تحویل خانه توسط فروشنده ریاست محترم  مجتمع قضایی ......... با سلام و عرض ادب ، احتراما به استحضار می رساند . ۱ . اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲  مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱فرعی از ۵۰ قطعه ۱ واقع در بخش ۱ تهران از خوانده محترم ردیف [...]