نمونه دادخواست بازگشت به کار و دریافت حق اشعه

دادخواست به اداره کار با موضوع بازگشت به کار و دریافت حقوق و مزایای معوقه ریاست محترم  هیئت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  شهر ......  با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند . اینجانب با انعقاد قرارداد دائم از تاریخ  ۲۵/۱۰/۹۰ لغایت ۲۲/۳/۱۳۹۵ به طور مستمر و دائم [...]

دادخواست مطالبه حقوق مزایا و سنوات توسط کارگر

دادخواست مطالبه حقوق و مزایا قانونی  از طرف کارگر به طرفیت کارفرما ریاست محترم  هیئت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  تهران  با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند . اینجانب از مورخ ۱/۳/۱۳۹۴ به طور مستمر و دائم در شرکت ....  به عنوان کارگر خدماتی مشغول فعالیت بوده [...]