رای دیوان عدالت اداری در مورد امتیازات و سهمیه قانونی آزمون استخدامی سال ۹۶ کارکنان اداری قوه قضائیه

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری درخصوص «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضائیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضائیه