نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر ابطال سند مالکیت تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تشخیص بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که این کار توسط کمیسیون مربوطه انجام می­ گردد. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا نظریه ای که بعداً صادر می­ نماید به مالکین اعلام نماید.

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری زمین موات چیست از دیدگاه حقوقی و دو قانون حاکم بر اراضی موات ، زمین موات اینگونه تعریف شده است : ( کمیسیون ماده ۱۲ ) ماده ۳ قانون زمین شهری : اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء را نداشته باشد. ماده ۲۷ قانون مدنی : زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.