شرط تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین

برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین صدور رای قطعی محکومیت لازم استرای وحدت رویه در مورد بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین اولین رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی،  منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست. در سال ۱۳۹۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که ماده ۲۱ آن رویه متفاوتی را در محاکم در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ایجاد کرد.