نحوه گذشت و اعلام رضایت در دادگاه

آثار و شرایط گذشت از جرم  اصل بر این است که همه‌ جرایم، غیر قابل گذشت است، مگر این که قانونگذار به‌طور صریح و روشن در قانون، قابل گذشت ‌بودن جرمی را اعلام کرده باشد.