اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳

 

۱- در بند (ب) ماده ۱ بعد از عبارت «مجوزهای قانونی» عبارت «کسب یا کار» افزوده میشود.

۲- مفاد بند (خ) ماده ۱ به شرح زیر اصلاح میشود:

خ – کاربر مجاز اشخاص حقیقی بخش غیر دولتی که از طرف سازمان برای آنها دسترسیهای لازم جهت انجام امور مالیاتی از طریق سامانه های مربوط ایجاد شده است مجاز به انجام تمام یا بخشی از فعالیتهای مالیاتی واگذار شده موضوع این آیین نامه میباشند.

۳- بند (د) ماده ۱ حذف شده و متن زیر جایگزین آن می گردد

د-  تأییدیه مجوزی است که طبق ترتیبات مقرر از سوی سازمان برای بخش غیر دولتی واجد صلاحیت جهت انجام فعالیتهای قابل واگذاری صادر میشود.

۴- در بند (ب) ماده ۲ به انتهای عبارت «انجام فعالیتهای مربوط به دریافت و ثبت انواع اظهارنامه های مالیاتی» عبارت «و فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم» افزوده میشود.

۵- مفاد بند (۴-۳) ماده ۴ به شرح زیر تغییر می یابد:

چنانچه بخش غیر دولتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نباشد، صرفاً مجاز به انجام فعالیتهای مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۲ این آیین نامه بر مبنای ضوابط تعیین شده توسط سازمان خواهد بود. در این موارد سازمان میتواند با توجه به نوع و ماهیت فعالیت مالیاتی واگذار شده انجام آن را به حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی در دفتر یا باجه مالیاتی منوط کند.

۶- تبصره بند (۴-۳) ماده ۴ حذف می گردد.

۷- در بند (۴-۷) ماده ۴ عبارت «این آیین نامه» حذف و عبارت «بند (ب) ماده ۲ این آیین نامه» جایگزین آن میشود.

۸- مفاد بند (۵-۱) ماده ۵ به شرح زیر تغییر می یابد

سازمان مکلف است تعهدات و تکالیف بخش غیر دولتی را در شیوه نامه موضوع بند (۱۳) تعیین و در هنگام عقد قرارداد واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه حسب نیاز نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

۹- در بند (۵-۲) ماده ۵ عبارت «تعلیق یا» قبل از عبارت «لغو تأییدیه» افزوده میشود.

سید احسان خاندوزی