اعتبار صدور حکم طلاق صادره از دادگاههای کشورهای خارجی در ایران

سوال 

آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ و آیا حکم صادره از آن محاکم باید به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل شود؟ 

پاسخ 

حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌شود و قابلیت اجرا دارد که در دادگاه صلاحیت‌دار ایران، تنفیذ شود و بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.