بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۹۷

(بخشنامه شماره ۶۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی)
 به پیوست تصویربخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:
۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال اعلام می گردد.
۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۶، معادل ۱۰.۴ درصد به علاوه رقم ثابت روزنامه ۲۸.۲۰۸ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.
مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۷= (۲۸.۲۰۸+۱.۱۰۴*آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۶)
۳- با توجه به اینکه طبق بند ۳ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون با رعایت بخشنامه های ۵ و ۵/۱/ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خوارو بار در ایام اشتغال و … در ستون های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.
۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۳۹۷/۱/۱، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۳۰۹.۹۷۷ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۷ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای ۲ و ۳ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.
۵- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد نیز در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۷۰.۴۲۳ ریال خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۶ از رقم روزانه ۳۰۹.۹۷۷ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۰.۴ درصد به علاوه رقم ثابت ۲۸.۲۰۸ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.
مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۷= (۲۸.۲۰۸+ ۱.۱۰۴* آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۶)
۶- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال ۱۳۹۷ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ ترمیم می گردد.
۷- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۸۱/۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۹۷/۱/۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.
الف) رانندگان بین شهری:
رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و…
رانندگان اتوبوس، کامیون و…
۱/۲ برابر حداقل دستمزد
۱/۵ برابر حداقل دستمزد
ب) رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار
رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و…)
رانندگان اتوبوس درون شهری
۱/۱ برابر حداقل دستمزد
۱/۱ برابر حداقل دستمزد
۱/۱ برابر حداقل دستمزد
با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۱/۵) معادل ۵۵۶.۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب ۱/۲) معادل ۴۴۵.۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱/۱) معادل ۴۰۷.۰۰۰ ریال تعیین می گردد.
۸- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند چهار یکهزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.
الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استاد کار):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیأت مدیره
ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیأت مدیره
ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
۱/۵ برابر حداقل دستمزد
۱/۶ برابر حداقل دستمزد
۱/۷ برابر حداقل دستمزد
ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیأت مدیره
ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیأت مدیره
ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
۱/۴ برابر حداقل دستمزد
۱/۵ برابر حداقل دستمزد
۱/۶ برابر حداقل دستمزد
ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیأت مدیره
ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیأت مدیره
ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
۱/۳ برابر حداقل دستمزد
۱/۴ برابر حداقل دستمزد
۱/۵ برابر حداقل دستمزد
با توجه به بخشنامه شماره ۷/۴ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب ۱/۳، ۱/۴، ۱/۵، ۱/۶ و ۱/۷ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۴۸۲.۰۰۰، ۵۱۹.۰۰۰، ۵۵۶.۰۰۰، ۵۹۳.۰۰۰ و ۶۳۰.۰۰۰) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیأت مدیره محاسبه و وصول گرد.
۹- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۲.۵۹۲.۹۶۱ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می باشد.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
دکتر سید تقی نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
برگرفته از اختبار
بخشنامه دستمزد 97, مبنای کسر حق بیمه تدر سال 97, تامین اجتماعی, بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه تامین اجتماعی, بخشنامه مبنای کسر حق بیمه سال ۹۷