امکان رسیدگی مجدد به آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری

نه تنها امکان تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری به طرق عادی امکان پذیر است ،  آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز در برخی موارد مانند احکام قطعی سایر مراجع قضایی قابلیت تجدید نظر خواهی ورسیدگی مجدد دارند برای نمونه اگر رییس دیوان عدالت اداری یا رییس قوه‎ قضاییه، آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، موضوع فقط برای یک بار توسط رییس دیوان جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر هم ‎عرض ارجاع می‌شود.

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت

 بر اساس قانون در خصوص احکام قطعی دیوان عدالت اداری نیز می‎توان دادخواست اعاده دادرسی ارایه داد،  زمانی که حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده یا به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد، می‎ توان دادخواست اعاده دادرسی داد.
یا زمانی که در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد و یا حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد، نیز می‎توان دادخواست اعاده دادرسی داد.
همچنین پس از صدور حکم، اگر اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است، می‎توان دادخواست اعاده دادرسی داد.

رسیدگی مجدد به آرای قطعی دیوان با دستور رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری

 در صورتی که رییس دیوان یا رییس قوه ‎قضاییه آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، موضوع فقط برای یک بار توسط رییس دیوان عدالت اداری جهت بررسی و رسیدگی، به شعبه تجدیدنظر هم‎عرض ارجاع می‌شود و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقص رأی می‌‎کند. چنانچه رأی قطعی از شعبه بدوی صادر شده باشد، پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

رسیدگی مجدد به آرای قطعی دیوان به درخواست قاضی صادر کننده رای

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رییس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یادشده در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می‌کند و هرگاه رأی صادره به‎ صورت قرار باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت، اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی  یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رییس دیوان اعلام می‌کند. رییس دیوان نیز پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم ‎عرض ارجاع می‌دهد.
 بر خلاف دادگاههای عمومی و انقلاب  صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی و ماهوی به پرونده ها  محدود  به موارد مصرح در قانون می باشد .