نشانی دادسراي ناحيه ۲۶ (بومهن)

 بومهن – بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري ۲۰۶

تلفن دادسراي ناحيه بومهن

 تلفن, ۹الی  ۵۷۲۷۰۷۷-۱ ۰۲۲

۲۲۲۲۲۷-۲۲۲۳۷۷۷ -۲۲۲۳۰۲۱

صلاحیت دادسراي ناحيه ۲۶ (بومهن)

رسیدگی به دعاوی و شکایات کیفری بومهن