نشانی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران (امام خمینی ره)

خیابان خیام، ضلع شمالی پارک شهر- خ فیاض بخش

تلفن دادسرای ناحیه ۱۲ تهران

۴-۶۶۷۲۲۵۶۱ و ۱۴-۶۶۷۲۴۰۱۲

صلاحیت دادسرای ناحیه ۱۲ تهران

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱۲ تهران