نشانی دادسرای ناحیه ۲۲ (جرایم اقتصادی)

خیابان کارگر شمالی- نرسیده به خیابان نصرت- خیابان فرصت شمالی- کوچه مستعلی

تلفن دادسرای ناحیه ۲۲ ( جرایم اقتصادی )

۳ الی ۶۶۵۷۵۸۶۰

شعبه ۱ و ۲ و ۳ دادیاری و شعب ۲, ۳, ۴, ۵ , ۶ و ۷ بازپرسی و شعبه ۲۸۷ حقوقی و شعب ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲ و ۱۱۹۳ جزائی, شعب ۳۸ دادگاه انقلاب, شعبه ۱۱۳ کیفری استان, شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر در این دادسرا مستقر می باشند .