دانلود دادخواست تأمين دليل

نمونه دادخواست تأمين دليل

تعيين خواسته وبهاي آن      :    تأمين دليل
دلايل ومنضمات دادخواست :   كپي مصدق ۱ – كروكي تنظيمي افسر كاردان فني به شماره ، ۲ – سند مالكيت اتومبيل، ۳ – نظر كارشناسي۴- ” مدرك مورد نياز ديگر”.
رياست محترم شوراي حل اختلاف ” نام شهرستان محل استقرار اتومبيل ”
با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:
به موجب مستندات مذكور و خصوصاً نظريه افسر كاردان فني، اقدامات خوانده در بي‌احتياطي در رانندگي، منجر به وقوع صدمه و خسارات در اتومبيل اينجانب به شماره گرديده است. نظر به اينكه خوانده با وصف مقصر بودن در تصادف، حاضر به جبران خسارات وارده نمي‌باشد و از طرفي اينجانب در مقام جمع‌آوري دلايل حقانيت خويش مي‌باشم فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار تصادف و ارزيابي ميزان خسارات وارده به استناد ماده ۱۴۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري از محضر شوراي حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

کلمات کلیدی
دانلود دادخواست تأمين دليل ، متن دادخواست تأمين دليل ، نمونه دادخواست تأمين دليل ،دادخواست تأمين دليل ، نحوه نوشتن دادخواست تأمين دليل ، تأمين دليل