شرایط گرفتن نصف اموال مرد توسط زن  


یكی از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارایه‌کننده دادخواست طلاق باشد.برای اینکه شرط تنصيف دارایی محقق شود، باید شرایطی وجود داشته باشد. 

طلاق واقع شود

اجرای اين شرط برخلاف ساير شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

زوج خواهان طلاق باشد

یكی از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارایه‌کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

ناشزه نبودن زوجه

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه، علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصيف دارایی تحقق نمی‌يابد. به عنوان مثال، هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.

ملاک تا نصف اموال شوهر یا معادل آن است

در اين شرط عبارت «تا نصف دارايی» یا معادل آن ذکر شده است که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

دارايی حاصل زندگی زناشويی با زوجه باشد

یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور، حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی، سرايت پیدا نمی‌كند زيرا به مال ناشی از ارث، اموال به‌دست‌آورده در زمان زناشويی اطلاق نمی‌شود. دارایی در حين طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراين شامل اموال ازبين‌رفته اعم از تلف‌شده يا مفقودشده نمی‌شود همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايی زوج است لذا  به نظر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد.