فهرست انواع تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری 

 

تخلفات و مجازات‌های انتظامی کارشناسان «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» تابع بندهای الف و ب ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی است ولی کارشناسان «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» با ارجاع ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی تابع قانون صدرالذکر می باشد.

با این قید که تا قبل از «دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴ تیر ۱۳۸۶ رئیس قوه قضاییه» این کانون تشکیلات منسجم انتظامی نداشت وبه موجب تبصره ماده ۲۷ آیین نامه فوق، مرکز هیأت موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مرجع اعمال این تنبیهات بود اما بعد از دستورالعمل ذکرشده و تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی – که مؤید تشکیلاتی مشابه کانون کارشناسان رسمی دادگستری است- این مراجع مسئول کشف تخلف، تعقیب انتظامی کارشناس متخلف و اعمال مجازات های انتظامی نسبت وی شدند.

نحوه بیان درجات مجازات های انتظامی در ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم قید آن‌ها در مقابل مجازات هریک و وجود عنصر قانونی یکی از تخلفات در آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارجاع آن به ماده ۲۶ این قانون کمی کار انطباق هر مورد تخلف و تعیین مجازات انتظامی آن را مشکل نموده است، در نتیجه به منظور سهولت تمییز هریک از انواع تخلفات و تعیین درجه مجازات انتظامی آن‌ها با انطباق آن با عنصر قانونی مرتبط، این موارد در جدولی تهیه گردید.

جدول انواع تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه همراه با درجه مجازات هریک و عنصر قانونی مربوطه

ردیف

نوع تخلف

عنصر قانونی

نوع مجازات انتظامی

۱

سوء رفتار يا ارتكاب اعمال منافي با شئون و حيثيت كارشناسي به شكايت وزير دادگستري يا رئيس قضائيه يا سه نفر اعضاي هيات مديره كانون

ماده ۲۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی

درجه ۱ تا ۳

۲

عدم حضور در مرجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه

بند ۱ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۱ تا ۳

۳

توسل به معاذيري كه خلاف بودن آن بعداً ثابت مي‌شود.

بند ۲ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۱ تا ۳

۴

مسامحه و سهل‌انگاري در اظهار نظر

بند ۳ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۱ تا ۳

۵

تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند

بند ۴ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۳ تا ۵

۶

سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي

بند ۵ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۳ تا ۵

۷

نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر كارشناسي

بند ۶ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۳ تا ۵

۸

انجام كارشناسي و اظهار نظر در صورت وجود جهات رد قانوني

بند ۷ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۵ تا ۶

۹

انجام كارشناسي و اظهار نظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است

بند ۸ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۵ تا ۶

۱۰

انجام كارشناسي و اظهار نظر بر خلاف واقع و تباني

بند ۹ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۵ تا ۶

۱۱

انجام كارشناسي با پراونه‌اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.

بند ۱۰ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۵ تا ۶

۱۲

افشاء اسرار و اسناد محرمانه

بند ۱۱ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۵ تا ۶

۱۳

اخذ مال يا وجه يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيت‌دار

بند ۱۲ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

درجه ۵ تا ۶

۱۴

انجام كارشناسي و اظهار نظر در زمان تعليق يا محروميت از حقوق اجتماعي يا اثبات فقد شرايط قانوني در اخذ پروانه

بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

محكوميت درجه ۶

۱۵

عدم تمديد پروانه كارشناسي

بند ۲ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي

محكوميت به سه بار مجازات انتظامي ظرف سه سال

۱۶

احراز زوال شرايط:

۱- تدين به اسلام يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي۲- داشتن وثاقت

۳- داشتن تابعيت ايراني

۴- نداشتن پيشينه كيفري

۵- نداشتن اعتياد

۶- عدم عضويت در گروههاي غيرقانوني

ماده ۲۷ قانون كانون كارشناسان رسمي

 توسط‌‌ كارشناس، توسط هيأت مديره هر كانون عدم تمديد پروانه و ارسال پرونده به دادگاه انتظامي

۱۷

اظهار نظر خلاف واقع يا عدم ذكر تمام ماوقع يا تفسير در چيزي كه براي آزمايش در دسترس كارشناس گذاشته شده با سوء نيت

ماده ۳۷ قانون كانون كارشناسان رسمي

 مجازات جاعل در اسناد رسمي به شرح قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵

۱۸

عدم پرداخت ۵% حق‌الزحمه كارشناسي در صندوق كاركنان

تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ هیأت وزیران

 درجه ۳ تا ۵

برگرفته از قضاوت آنلاین