مجازات حبس ابد قاچاقچیان مواد مخدر در مورد نوجوانان زیر  ۱۸ سال  اعمال نمی شود 

 

نظریه مشورتی در مورد مجازات اعدام و حبس ابد نوجوانان زیر  ۱۸ سال

 

سوال

 

با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند، آیا با توجه به مواد ۱۰ و ۸۹ قانون مزبور که از مجازات‌های سلب حیات و حبس ابد ذکری به میان نیاورده است، مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد است، چگونه تعیین می‌شود؟ 

 

پاسخ 

هرچند مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جزو درجات هشت‌گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده و اعدام تعزیری خارج از درجات هشت‌گانه موضوع این ماده است، ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش‌بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه یک است و مجازات حبس ابد نیز با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که حبس بیش از ۲۵ سال، مجازات تعزیری درجه یک پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود. در خصوص پرسش مطروحه، چون قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان وضع کرده و از این حیث تفاوتی بین جرایم مواد مخدر با سایر جرایم نیست، به ویژه اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاصی در مورد نوجوانان و اطفالی که مرتکب جرایم موضوع قانون مذکور می‌شوند، پیش‌بینی نشده و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی است، لذا مجازات مرتکب مورد سؤال بر اساس بند الف ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.