مجتمع قضایی شهید بهشتي

نشانی مجتمع قضايي شهيد بهشتي 

تهران – بالاتر از ميدان فردوسي – خيابان سپهبد قرني – نبش خيابان سميه

تلفن های مجتمع قضایی شهید بهشتی

۰۲۱۸۸۸۹۵۹۹۵ الی ۹

صلاحیت مجتمع قضایی شید بهشتی

دعاوي حقوقي مناطق ۱۲ و ۶