معنی مناقصه و تشریفات برگزاری آن

معنی مناقصه و شرایط  آن قانون نهادها و اداراتی که قادر به برگزاری مناقصه می باشند را به تفصیل در بند ب ماده ۱ مشخص نموده « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها ، و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،

اصول حاکم بر مناقصه

اصول حاکم بر مناقصه و ضرورت رعایت آنهابه موجب بند الف ماده­ ۱۳، بند الف ماده ۱۴، بند ب ماده ۱۷، بند د ماده ۱۸ و ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات به صراحت و به طور ضمنی اصول انصاف، حسن نیت در انجام معامله، شفافیت و برخورد عادلانه و ارائه اطلاعات صحیح در مناقصه از جمله اصول اساسی و بنیادین آن بر شمرده شده است.

Go to Top