دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس

ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض ادب ، احتراما به استحضار می رساند .
۱ . اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۱ قطعه ۳ واقع در بخش ۱ تهران از خوانده محترم ردیف اول نموده ام .
از آن جا که در هنگام انعقاد عقد بیع ، ملک در تصرف مستاجر بود مقرر گردید تا انقضاء موعد اجاره ملک در ید مستاجر باقی و پس از آن ، به اینجانب تحویل گردید .
۲ . اما متاسفانه بر خلاف توافق فوق ، نه تنها بایع تا کنون از تحویل ملک به بنده استنکاف ورزیده بلکه بر خلاف مفاد قرارداد منعقده ، مبادرت به تمدید قرارداد اجاره با خوانده محترم ردیف دوم نموده است .
۳ . لهذا با عنایت به اینکه با انعقاد عقد بیع ، ملکیت ملک متنازع فیه از بایع به خریدار منتقل و پس از آن هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مبیع بدون اذن مالک جدید فاقد وجاهت شرعی و قانونی است مستندا به مواد ۱۰ ، ۳۰، ۳۱، ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم دائر بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجره المثل ایام تصرف از مورخ ۱۳۹ / / لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام

 

نمونه دادخواست دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس ،دادخواست مطالبه اجره المثل ،دانلود دادخواست مطالبه اجره المثل ، گرفتن اجرت المثل+اجرت المثل