میزان دیه پرداختی توسط متهم در صورت  افزایش دیه هنگام صدور حکم قطعی

 

نظریه مشورتی میزان دیه پرداختی توسط متهم 

سوال

چنانچه متهم به ایراد صدمه بدنی با اقرار به جرم ارتکابی در مرحله دادسرا، معادل مجموع جراحات و صدمات شاکی را که در گواهی پزشکی قانونی قید شده است، در حساب سپرده دادگستری ایداع کند وم راحل رسیدگی تا صدور حکم قطعی چندین سال به طول انجامد و میزان دیات با توجه به افزایش نرخ دیه تغییر یابد، آیا واحد اجرای احکام تکلیفی برای احضار متهم و اخذ مابه‌التفاوت دیه دارد یا ذمه مرتکب بری شده است؟ چنانچه اولیای‌دم مقتول در مرحله رسیدگی در دادسرا فاضل دیه را تادیه کنند و رسیدگی به پرونده و مراحل مربوط به طول انجامد و میزان فاضل دیه افزایش یابد، آیا ذمه اولیای دم بری شده است یا باید مابه‌التفاوت را تادیه کند؟

 

پاسخ 

ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم‌الاداست که با صدور حکم، محکوم‌علیه باید به نرخ روز آن را به محکوم‌له پرداخت کند. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح شود، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص به‌عمل آمده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنی‌علیه، رافع مسئولیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نیست و وجه پرداختی می‌تواند به عنوان علی‌الحساب تلقی شود تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجرا این مبلغ هم لحاظ شود. فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص، محاسبه و وصول می‌شود.