نحوه ابلاغ اوراق قضایی در صورت معرفی دو وکیل به دادگاه 

نظریه مشورتی در مورد معرفی دو وکیل به دادگاه

سوال

در صورتی که اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی کنند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت می‌کند؟ در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل، وکیل خود را عزل کند، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟

پاسخ

در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی کنند، اوراق قضایی باید به هر یک از وکلا ابلاغ شود. طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل کند، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد…» بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.