نشانی مجتمع قضایی شهید باهنر

تهران – تهرانپارس – تقاطع خيابان شهيد باقري و خيابان شهيد عباسپور

تلفن مجتمع قضایی باهنر

۰۲۱۷۷۰۵۵۶۳۰ الی ۹

صلاحیت مجتمع قضایی باهنر

دعاوي حقوقي مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران و دعاوي خانواده مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران