نظریه مشورتی در مورد  تحویل فرزند به یکی از والدین

آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مختص احکام قضایی است یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می‌شود؟ در این ماده «حکم» به‌کار رفته است. آیا معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می‌شود یا خیر؟ 
ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مختص «حکم» است و به دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می‌شود، تسری ندارد همچنین «بازداشت» قیدشده در این ماده به‌صورت «دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.
نظریه مشورتی در مورد ماده 40 قانون حمایت خانواده, نظریه مشورتی, ماده 40 قانون حمایت خانواده, تحویل فرزند, بازداشت والدین