نمونه رای تمرکز فعالیت وکیل در غیر محل اشتغال

نمونه رای صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان با موضوع صدور قرار منع تعقیب در پرونده تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال