هزینه‌ های دادرسی و میزان جزای نقدی بدل از حبس در سال ۱۴۰۳

با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، هزینه‌ های دادرسی و میزان جزای نقدی بدل از حبسو تعرفه های خدمات قضایی، در بخش های مختلف دعاوی مالی و غیر مالی، اجرای احکام و دعاوی کیفری، نسبت به سال گذشته ، افزایش نداشته و مطابق جدول هزینه دادرسی سال گذشته است.