نجفی به لحاظ کسالت با سپردن وثیقه  آزاد شد

نجفی به لحاظ کسالت با سپردن وثیقه  آزاد شدوکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: موکلم با وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است.