راه زندان با قانون هموار شده است

زندان, قانون, حکم زندان, اصل 36 قانون اساسی, صدور حکم زندان