چک های برگشتی که برای صدور اجراییه نیازی طرح دعوی حقوقی ندارند

چک های برگشتی که در حال حاضر  برای صدور اجراییه نیازی  به صدور حکم قطعی از دادگاه ندارند  چک هایی که در گواهی عدم پرداخت آن کد رهگیری درج شده با توجه به قانون جدید چک  برای صدور اجراییه نیاز  به طرح دعوی  و صدور حکم محکومیت پرداخت  وجه چک ندارند  نظریه مشورتی درخصوص قانون‌ جدید  اصلاح‌ قانون‌ صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷