نظر رهبری در مورد دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی

پاسخ رهبر به استفتائی درباره دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی  رهبر انقلاب در پاسخ به استفتاء جدیدی اعلام فرمودند شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی در عقود لازم، صحیح و معتبر است و مغایرتی با شرع ندارد.

نظریه مشورتی در مورد خسارت تاخیر تادیه

خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدا از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است

نمونه رای, خسارت تاخیر تادیه, نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه, بررسی خسارت تاخیر تادیه, نشست نقد رأی

نظریه مشورتی در مورد خسارت تاخیر تادیه

نظریه مشورتی, خسارت تاخیر تادیه, اعسار, نظریه مشورتی خسارت تاخیر تادیه, نظریه مشورتی در مورد اعسار

Go to Top