دادخواست الزام فروشنده به تحویل ملک به خریدار

نمونه دادخواست تحویل خانه توسط فروشنده ریاست محترم  مجتمع قضایی [...]