نظریه مشورتی در مورد رد دعوای ورشکستگی و اعسار تاجر

نظریه مشورتی در خصوص پذیرفته نشدن دادخواست توامان اعسار و ورشکستگی از تاجر واهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است