قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

متن کامل قانون آئين دادرسي مدني ‌كتاب اول - در امور مدني ‌كليات ‌ماده ۱ - آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.