صدور کیفرخواست برای ۱۸ نفر از متهمان پرونده شهرداری اراک 

صدور کیفرخواست برای ۱۸ نفر از متهمان پرونده شهرداری اراک  دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: کیفرخواست ۱۸ متهم در پرونده تملک و تهاتر غیرقانونی شهرداری اراک پس از یک سال بررسی و تحقیقات مختلف صادر شد.