دستور دادستانی تهران برای بررسی موضوع خشک شدن درختان منطقه چیتگر

دادستانی تهران در پی انتشار اخباری در مورد خشکاندن درختان منطقه چیتگر، هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری را برای بررسی این موضوع انتخاب کرد.