تشریح اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۹

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن بیان اقدامات معاونت در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی از ابتدای سال جاری تا کنون، ابعاد مختلف لوایح و مقررات تدوین شده را تشریح کرد.