فسخ قرارداد به دلیل خیار تاخیر ثمن

در زمانی که مبایعه‎ نامه‎ای در مورد فروش یک ملک میان خریدار و فروشنده تنظیم می‎ شود،اگر طرفین در زمان انجام معامله برای پرداخت ثمن، مدت مشخصی را تعیین نکرده باشند، اگر سه روز از زمان انجام بیع بگذرد و در این سه روز، نه خریدار تمام ثمن را پرداخت کرده و نه فروشنده ملک را تحویل داده باشد، فروشنده این حق را دارد که به جهت «خیار تاخیر ثمن» مبایعه‎ نامه را فسخ کند .

نحوه فسخ قرارداد با استناد به خیار تعذر‌ تسلیم

خیار تعذر‌تسلیم به‌ معنای اختیار برهم‌زدن معامله در زمانی است که اجرای قرارداد به دلیل حادثه‌ای خارج از اختیار طرفین غیر‌ممکن می­‌شود.

Go to Top