نحوه تملک ملکی که در رهن قرار گرفته بعد از فوت مالک

صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند رهنی نحوه صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند رهنی فوت می‌کند را در دو حالت فوت بدهکار قبل از صدور اجراییه و فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجراییه می‎توان مورد بررسی قرار داد.