دلایل صدور قرار توقیف دادرسی

در صورت فوت یا محجور شدن یکی از اصحاب دعوی یا زایل شدن سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده است، دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر می‌کند. هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی