ارائه لایحه دفاعی به دادگاه توسط وکیل نجفی در دور سوم رسیدگی 

ارائه لایحه دفاعی به دادگاه توسط وکیل نجفی در دور سوم رسیدگی  وکیل مدافع محمدعلی نجفی از ارایه لایحه دفاعی پرونده موکلش به عنوان آخرین دفاع در دور سوم رسیدگی به پرونده به دادگاه خبر داد.