قانون اساسی کشور اسپانیا

قانون اساسی کشور اسپانیا اصل ۱۱- اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارز‌ش‌های والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید.۲- حاکمیت از آن ملت اسپانیا می‌باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می‌گیرند.۳- رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می‌باشد.