معنی رای وحدت رویه و چگونگی صدور آن

معنی رای وحدت رویه و چگونگی صدور آن  هرموقع در هریک از محاکم قضایی اعم از شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه ‏اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور ‏یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ‏ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.