اصول حاکم بر مناقصه

اصول حاکم بر مناقصه و ضرورت رعایت آنهابه موجب بند الف ماده­ ۱۳، بند الف ماده ۱۴، بند ب ماده ۱۷، بند د ماده ۱۸ و ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات به صراحت و به طور ضمنی اصول انصاف، حسن نیت در انجام معامله، شفافیت و برخورد عادلانه و ارائه اطلاعات صحیح در مناقصه از جمله اصول اساسی و بنیادین آن بر شمرده شده است.