بررسی اذن پدر برای ازدواج دختر تا تدلیس در نکاح

بررسی اذن پدر برای زوجه تا تدلیس در نکاح قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است. از جمله آثار ولایت پدر، اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است.

شرایط صدور پروانه زناشویی 

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است و در صورتی که زنان تبعه ایران چه در خاک ایران یا در خارج از کشور بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند، موظفند اجازه مخصوص دولت ایران را اخذ کنند. برطبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است.

نحوه رسیدگی به درخواست تنفیذ ازدواج دوم  بدون  اجازه  زن اول

نحوه رسیدگی به دادخواست تنفیذ ازدواج دوم  بدون  اجازه  زن اول نظریه مشورتی در مورد تنفیذ ازدواج دوم  بدون  اجازه  زن اول سوال با نظر به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

معیار ها و فاکتورهای ازدواج موفق

یک استاد دانشگاه گفت: زندگی سوختن و ساختن است، درصورتی که براساس تعالی رشد و رسیدن بخدا باشد.

وضعیت حقوقی ازدواج دختر باكره بدون اذن پدر يا جد پدرى

ازدواج دختر, باكره, بدون اذن پدر, اجازه پدر, مشاوره تلفنی ازدواج

Go to Top